Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakon Nakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือบริการประชาชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 เม.ย. 65

การรับโอน การแก้ไขอาณาเขต และสาระสำคัญในการอนุญาต ในส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

28 เม.ย. 65

การอนุญาตเพื่อเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทาง และการนำ หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง เข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๘)

28 เม.ย. 65

การอนุญาตให้ประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนกูมิภาค

28 เม.ย. 65

การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนภูมิภาค

28 เม.ย. 65

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน เพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในส่วนภูมิ

28 เม.ย. 65

การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดสกลนคร

28 เม.ย. 65

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบ อนุญาตในท้องที่จังหวัดสกลนคร

28 เม.ย. 65

การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในท้องที่จังหวัดสกลนคร

จำนวนทั้งหมด 41 รายการ
1 2 3 4 5 > >>