Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakon Nakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำสั่ง/หนังสือเวียน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 ม.ค. 64

รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

11 พ.ย. 63

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๕๘๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

26 ส.ค. 63

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๒๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

3 ม.ค. 63

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๕๓๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

19 ก.ค. 62

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๒๔๐๐/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๒)

13 ธ.ค. 60

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๗๕/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และส่วนกลางและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

9 ต.ค. 60

ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๕/ว๓๘๖๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งสำเนาแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลประกอบกิจการน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งวดที่ ๑

13 ก.ย. 60

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๔๗ ลงวันที่ 8 ก.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2