Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 พ.ย. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

13 ก.ย. 60

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๓๖ ลงวันที่ ๔ ก.ย.๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกา

13 ก.ย. 60

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๒๐ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม

13 ก.ย. 60

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1