Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการฝึกอบรม “สำนักงานสีเขียว” (Green Office)

โครงการฝึกอบรม “สำนักงานสีเขียว” (Green Office)

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผอ.ทสจ.สกลนคร มอบให้คณะทำงาน Green Office หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม “สำนักงานสีเขียว” (Green Office) ให้กับบุคลากรสำนักงาน ทสจ.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ สนง.ทสจ.สกลนคร 
ผลการฝึกอบรม : วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีดำเนินงานให้บรรลุเกณฑ์แต่ละข้อ ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน Green Office มากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่